• Erazmus+ w naszej szkole


    • Opis Projektu SNIDeR „ Special Needs, Use ICT, Drop Papers”

      

     Od 1 września 2017 bierzemy udział w projekcie unijnym SNIDeR „ Special Needs, Use ICT, Drop Papers”, który trwa trzy lata i zakończy się 31.08.2020

     W projekt zaangażowanych jest 5 krajów : koordynator – Portugalia, Bułgaria, Chorwacja, Rumunia oraz Polska, reprezentowana przez naszą szkołę.

      

     Celem projektu jest propagowanie i wdrażanie wykorzystywania narzędzi i technologii komputerowych w procesie uczenia się i komunikowania a także, a może przede wszystkim, integracja zespołu uczniów zdrowych oraz mających różnego rodzaju ograniczenia oraz problemy zdrowotne. Wspólne pokonywanie barier, poszerzanie wiedzy i umiejętności o wykorzystywanie różnych możliwości jakie dają współczesne technologie informatyczne – to zadania jakie będą realizowane podczas projektu.

      

     Młodzież poznawać się będzie i kontaktować przy użyciu Internetu /strona projektu, e-twining/ i drogą mailową, ale także poprzez wyjazdy i przyjmowanie gości z innych krajów. W październiku 2018 r. pojedziemy do Zagrzebia /Chorwacja /, potem Sofia w Bułgarii i Bukareszt w Rumunii. Nasza szkoła będzie gościć uczniów ze szkół partnerskich w maju 2019 r. Dzięki tym działaniom pogłębiać będziemy kompetencje językowe, również w sferze komunikacyjnej i społecznej.

     Projekt SNIDeR (Special Needs, use ICT, Drop papers) ma być kompasem nowych narzędzi i metod, umożliwiających efektywną integrację w klasach wszystkich uczniów, tych ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i bez, wprowadzenia idei Personal Learning Environment (PLE) ) poprzez budowę elektronicznego portfela (e-Portfolio). Kluczowymi słowami projektu są: ICT; praktyki współdziałania w realizacji różnych przedmiotów nauczania (języki, historia, sztuka, ekonomia, biologia, ICT).

     Ten projekt jest komplementarny z innymi projektami w 5 partnerskich szkołach ; wszyscy chcemy poprawić edukację włączającą dzięki ICT, poznać nowe kultury i dzielić się nowymi narzędziami ICT w kształceniu innowacyjnym.

      

     Małgorzata Sołtys, koordynator.


      

     I Międzynarodowe Spotkanie - Kraków

      

     Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 12 w Krakowie w dniach 29 - 31 października 2017 r. Wszyscy partnerzy byli reprezentowani przez swoich koordynatorów i co najmniej jednego nauczyciela z zespołu projektowego. Celem tego spotkania było wprowadzenie zasad, obowiązków oraz opracowanie planu na wszystkie 3 lata projektu.  W porządku obrad znalazły się: Projekt; Poznawanie się nawzajem; Zespół szkolny projektu Erasmus +; Logo; Przegląd projektu - planowanie i omawianie głównych działań; - Wymiana studentów: zakwaterowanie, posiłki i inne kwestie; - prezentacja szkolenia pracowników, monitorowanie i ocena projektu; - Publikacja produktów końcowych, zapoznanie się z system edukacji specjalnej i integracyjnej w Szkole Podstawowej.

     Po zaprezentowaniu się partnerzy podjęli decyzje o: logo projektu, ważnych datach projektu dla działań od C1 do C5, a także ustaleniach dotyczących wszystkich działań oraz odpowiedzialności partnerów i uczestnictwie w każdym głównym produkcie.

     Do prawidłowej współpracy postanowiono użyć LMS - platformę Moodle AESJT.pt; eTwinning, gdzie wszystkie oficjalne i prawne dokumenty, a także dokumenty robocze, będą dostępne i przejrzyste dla wszystkich partnerów. Utworzono witrynę https://sniderprojectblog.wordpress.com., umieszczane są tam zdjęcia i krótki opis ,filmy wideo są publikowane przy użyciu kanału YouTube: sinderfilms@gmail.com. Na potrzeby projektu powstał Padlet i strona na Facebooku, z dostępem publicznym, do komentowania i publikowania.


      

     II Międzynarodowe Spotkanie- Lizbona

      

     W dniach 20-23 marca 2018 r. odbyło Drugie Międzynarodowe Spotkanie nauczycieli biorących udział w projekcie. Naszą szkołę reprezentowały panie Małgorzata Sołtys oraz Magdalena Mamczura. Spotkanie miało charakter szkoleniowy i zostało zorganizowane przez koordynatora projektu São João da Talha w Lizbonie. Na to spotkanie zaproszono specjalistów w zakresie ICT i pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

     Zorganizowane zostały następujące sesje szkoleniowe:

      

     Sesja 1 - ePortfolio a indywidualne środowisko kształcenia

     Wszyscy partnerzy zostali zapoznani ze sposobem tworzenia elektronicznego portfolia. Portfolio elektroniczne (znane również jako  e-portfolio, portfolio cyfrowe lub portfolio online) to zbiór materiałów elektronicznych gromadzonych i zarządzanych przez użytkownika, zwykle w Internecie.

      

     Sesja 2: Specjalne potrzeby - strategie dla nauczycieli

     Podczas tej sesji dowiedzieliśmy się więcej o tym, jak wspierać uczniów o specjalnych potrzebach, jak uwzględnić ich w klasie oraz jak sprawić, by byli kreatywni. Ponadto pokazano nam na jak różne sposoby można wykorzystać gotowe plany lekcji i zaangażować wszystkich uczniów do udziału w zajęciach.

      

     Sesja 3 i 4: Kreatywność a Uczenie się

     Kreatywność może być oparta na pewnych czynnikach, takich jak uczenie się, doświadczenie, motywacja, wyobraźnia, osobowość. Czynniki te mogą wpływać na ludzką kreatywność. Kreatywność objawia się w różnych formach jako idee, podejścia, produkty, sztuka, systemy, rozwiązania, sytuacje, strategie, zmiany, metody, techniki, projekty, terapie i badania.

      

     Sesja 5: Od nauczycieli po mediatorów i moderatorów skoncentrowanego procesu uczenia się - Jak pracować z platformą kursów - moodle

     Moodle to platforma edukacyjna zaprojektowana, aby zapewnić nauczycielom, administratorom i uczniom jeden solidny, bezpieczny i zintegrowany system do tworzenia spersonalizowanych środowisk edukacyjnych. W celu planowania i zarządzania wszystkimi działaniami projektu wszyscy partnerzy będą korzystać z internetowego systemu zarządzania projektami i udostępnionego folderu online w Moodle Snider 2017/2020, który będzie przygotowany przez portugalskiego partnera.

      

     Sesja 6: Ocena przez Rubryki

     Rubryka do oceny, zazwyczaj w formie siatki, jest narzędziem służącym do interpretowania i oceniania pracy uczniów w odniesieniu do kryteriów i standardów. Rubryki są czasami nazywane "arkuszami kryteriów", "schematami ocen" lub "przewodnikami punktacji". Rubryki można zaprojektować dla dowolnej domeny treści. Możemy użyć rubryk do zorganizowania dyskusji z uczniami na temat różnych poziomów prawidłowości wykonanego zadania i jego oceny. Rubryki mogą również być wykorzystane podczas oceny wzajemnej i samooceny, aby generować i uzasadniać oceny.

      

      

      

      

     Ważne Daty Projektu

     C2-Chorwacja, 15-19 października 2018 r .;

     C3-Polska 13-17 maja 2019 r .;

     C4-Bułgaria, 21-25 października 2019 r .;

     C5-Rumunia 11-15 maja 2020 r.

     Międzynarodowe spotkanie w Portugalii podsumowujące projekt, 31 maja - 3 czerwca 2020 r.